Adatkezelési tájékoztató -Egyéni fiók

Adatkezelési Nyilatkozat

Az Alternatíva Tanácsadó Csoport Kft. a Stressz-M program tulajdonosa (a továbbiakban: Stressz-M) tájékoztatja a 30 napos programban és a vállalati/intézményi felmérésben részvevő egyéneket, az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik. 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezései.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

1. A kezelt adatok köre

A regisztráció típusától (egyéni/vállalati) függően eltérő adatokat kezelünk:

– név

– jelszó

– felhasználó név

– e-mail cím

– telefonszám (opcionális)

– a kérdőívben és az egyéni fiókban megadott személyes adatok és információk

A Stressz-M egyéni fiókot használó személy jelen adatkezelési nyilatkozat elolvasásával és elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Stressz-M a nyilatkozatban meghatározott céllal kezelje.

2. Az adatkezelés célja:

Átfogó személyes és vállalati visszajelzés biztosítása a kapott adatok és információk alapján, a lehetséges stressz-hatásokról és pszichoszociális kockázatokról, valamint a 30 napos stresszkezelő programban résztvevő személyek szokásainak a fejlesztése, a stresszkezelési gyakorlatok és az önismeret javítása, az egyéni fiókban elhelyezett tananyagok segítségével.

3.Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a résztvevők önkéntes hozzájárulása. 

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció napján kezdődik és a regisztráció vagy az egyéni hozzájárulás visszavonásáig tart.

5. A honlap üzemeltetője

A www.Stressz-M.hu honlapot az Alternatíva Tanácsadó Csoport Kft. (székhely: 2100 Gödöllő Juhar u. 2.) üzemelteti, az adatokat a www.stressz-m.hu biztonságos szerveren tárolja. A Stressz-M kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A látogatók által megadott személyes adatokat nem, azonban a napi kérdőívben megadott információkat, az elért pontszámot és a programmal töltött időt  a Stressz-M rendszer a programot finanszírozó cégnek és a megadott vezetőknek továbbíthatja.

6. Az érintettek jogai

A regisztráló bármikor jogosult az online felületen tájékoztatást kérni az Stressz-M által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az általa használt személyes fiókját bármikor helyesbítheti, módosíthatja, megváltoztathatja, vagy törölheti. A regisztráció törlését az ugyfelszolgalat@stressz-m.hu email címre megküldött levélben kérheti. A Stressz-M a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Stressz-M a farago.istvan@stressz-M.hu email címről küldi ki. Ügyfeleink a tájékoztató alján található leiratkozás linkre  jogosultak megtiltani további tájékoztató küldését.

7. Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.